Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub
Klubbens Vedtægter

Klubbens Vedtægter

§ 1 – Navn & hjemsted

Stk. 1

Klubbens navn er: Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub, herefter og i daglig tale kaldet “Tollerklubben”. Tollerklubben er stiftet den 27. september 1997

Stk. 2

Tollerklubbens hjemsted er formandens adresse.

Stk. 3

Tollerklubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub, herefter kaldet ”DKK”. DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2 i DKKs love oprettede overenskomst.

§ 2 – Organisation

Tollerklubben er organiseret således:

 1. Urafstemning § 17
 2. Generalforsamling §§ 11 – 14
 3. Bestyrelse §§ 7 – 9
 4. Medlemmer § 5

§ 3 – Tollerklubbens formål

Tollerklubben har til formål:

 • at skabe en velfungerende klub med aktiviteter for sine medlemmer, og i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKKs formål og internationale forpligtelser
 • at arbejde for at fremme kendskabet til hunden Nova Scotia Duck Tolling Retriever, i daglig tale kaldet ”Tolleren”
 • at bidrage med oplysning om hensigtsmæssig avl for at bevare og forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

§ 4 – Avlsarbejde

Stk. 1

Tollerklubben er DKKs sagkyndige inden for avlsarbejdet vedrørende Tolleren.

Stk. 2

Tollerklubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med Tollerklubbens race.

Stk. 3

Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger.

Sådanne forbud og restriktioner skal godkendes af DKK, inden de iværksættes.

§ 5 – Medlemskab

Indmeldelse

Stk. 1

Som medlem kan optages enhver, som opfylder betingelserne for optagelse i DKK.

Stk. 2

DKKs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af Tollerklubben, dog uden stemmeret.

De har taleret på Tollerklubbens generalforsamling og øvrige arrangementer og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.

Stk. 3

Medlemmer med ubrudt medlemskab af Tollerklubben længere end 6 måneder og som ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede i alle Tollerklubbens anliggender.

Ophør

Stk. 4

Udmeldelse af Tollerklubben kan ske med en måneds varsel til sidste dag i kontingentperioden, som er den 31. december.

Stk. 5

Medlemskab slettes uden yderligere varsel, såfremt indbetaling af kontingent ikke er modtaget af Tollerklubben senest den 10. februar i kontingentåret.

Efterfølgende indbetaling betragtes som ansøgning om nyt medlemskab og de dermed gældende regler for opnåelse af klubrettigheder omkring stemmeret og valgbarhed.

§ 6 – Kontingent

Stk. 1

Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent for følgende medlemsgrupper:

 • Ordinære danske medlemmer med medlemsblad
 • Ordinære danske medlemmer uden medlemsblad
 • Ordinære udenlandske medlemmer med medlemsblad
 • Ordinære udenlandske medlemmer uden medlemsblad
 • Hvalpekøbere indmeldt af opdrættere med medlemskab i Tollerklubben

Hvalpekøbere indmeldt af opdrættere omfatter kun nye medlemmer, der ikke inden for et det seneste år har været optaget som medlem.

Stk. 2

Kontingent er årligt og betales forud.

Kontingentet skal være indbetalt senest den 10. februar eller førstkommende bankdag, såfremt 10. februar ikke er en bankdag.

For at opnå stemmeret på en generalforsamling skal kontingentet dog være modtaget af Tollerklubben senest 2 bankdage før afholdelsesdagen af generalforsamlingen.

Stk. 3

Æresmedlemmer, der er udnævnt af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.

Stk. 4

Familiemedlemmer, der har samme bopæl som et ordinært medlem, kan optages i Tollerklubben som husstandsmedlemmer for halvt ordinært kontingent. Husstandsmedlemmer får ikke tilsendt Tollerklubben medlemsblad ”Tollerbladet”.

Husstandsmedlemmer er ikke omfattet af reglerne i stk. 5 og 6.

Hvalpekøbere kan indmeldes i Tollerklubben som ordinære medlemmer af hvalpeopdrætteren til et af bestyrelsen fastlagt kontingent, jf. §6 stk. 1. Hvalpekøberne er ikke omfattet af reglerne i stk. 5.

Hvalpeopdrætteren skal være medlem af Tollerklubben på indmeldelsestidspunktet.

Stk. 5

Ved indmeldelse og kontingentindbetaling i Tollerklubben efter 1. juli betales halvt kontingent.

Stk. 6

Ved indmeldelse og kontingentindbetaling af fuldt årskontingent efter 1. oktober dækker indbetalingen tillige hele efterfølgende kontingentår.

§ 7 – Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1

Tollerklubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager Tollerklubbens interesser og forvalter Tollerklubbens midler.

Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK.

Stk. 2

Alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5 stk. 3 og § 6 stk. 2, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen.

§ 8 – Valg til bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 2

Til bestyrelsen vælges i ulige år 2 medlemmer og i lige år 3 medlemmer.

Hvert år vælges 2 suppleanter.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 3

Valget sker på den ordinære generalforsamling.

Valget afgøres ved simpel relativ stemmeflerhed.

Ved stemmelighed mellem flere bestyrelseskandidater foretages ny afstemning mellem disse kandidater.

Ved forsat stemmelighed foretages simpel lodtrækning mellem kandidaterne.

De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Stk. 4

En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus.

Stk. 5

I tilfælde af, at bestyrelsen efter indtræden af de valgte suppleanter bliver undertallig, jf. § 7 stk. 1, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 6

Opstillingsforslag til kandidater til bestyrelsen skal være vedlagt underskreven accept fra den foreslåede person samt være Tollerklubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

Stk. 7

Såfremt der ikke inden for den angivne tidsfrist på 4 uger er opstillet det nødvendige antal kandidater, kan der på den ordinære generalforsamling fremsættes opstillingsforslag af kandidater til bestyrelsen.

De opstillede kandidater, der anmeldes efter den fastsatte tidsfrist, skal enten være til stede på den ordinære generalforsamling, eller der skal foreligge en skriftlig accept fra den person, som ønsker at opstille til bestyrelsen.

Stk. 8

De afgivne stemmer på den ordinære generalforsamling optælles af de 2 på generalforsamlingen valgte stemmetællere.

Resultatet af optællingen afleveres til den valgte dirigent af den ordinære generalforsamling.

§ 9 – Bestyrelsens arbejde

Stk. 1

Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter den ordinære generalforsamlings afslutning.

Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan foretage ny konstituering i valgperioden.

Stk. 3

Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt skal besluttes af generalforsamlingen eller ved urafstemning.

Stk. 4

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt relativt stemmeflertal.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5

Tollerklubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

Tollerklubben hæfter som juridisk person alene med sin formue.

Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand kasserer og/eller sekretær.

Stk. 6

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

Stk. 7

Der tages referat af bestyrelsesmøderne.

Referatet godkendes og underskrives af mødedeltagerne, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres umiddelbart efter underskriften på Tollerklubbens hjemmeside eller på anden måde.

Stk. 8

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg.

Stk. 9

Bestyrelseshvervet er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart er afholdt i Tollerklubbens tjeneste.

Stk. 10

Tollerklubbens repræsentanter til DKKs repræsentantskab udpeges af bestyrelsen. Repræsentanterne skal være medlem af DKK.

§ 10 – Regnskab

Stk. 1

Tollerklubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2

Regnskabet skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og forelægges Tollerklubbens revisor senest 20 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 3

Til varetagelse af revisionen af Tollerklubbens årsregnskab vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant på den ordinære generalforsamling.

§ 11 – Generalforsamling, Ordinær

Stk. 1

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april.

Generalforsamlingen afholdes skiftevis i Jylland/Fyn og på Sjælland.

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder til denne med mindst 6 ugers varsel.

Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid, sted og dagsorden samt oplysninger om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.

Indkaldelse til generalforsamlingen kan foregå skriftligt til hvert af medlemmerne, i Tollerklubbens medlemsblad eller på Tollerklubbens hjemmeside.

Stk. 3

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være Tollerklubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag offentliggøres senest 10 dage før den ordinære generalforsamling ved udsendelse til medlemmerne eller opslag på Tollerklubbens hjemmeside.

Stk. 4

Skriftlige opstillingsforslag af kandidater til bestyrelsen skal være Tollerklubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før den ordinære generalforsamling, jf. § 8 stk. 6.

Eventuelle forslag udsendes til medlemmerne senest 10 dage før den ordinære generalforsamling eller offentliggøres på Tollerklubbens hjemmeside.

Stk. 5

Senest 10 dage før den ordinære generalforsamling udsendes følgende materiale til medlemmerne:

 • Det reviderede regnskab
 • Forslag til kandidater
 • Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning
 • Formandens beretning

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingsmaterialet i stedet gøres tilgængeligt for medlemmerne på Tollerklubbens hjemmeside.

Generalforsamlingsmaterialet skal dog kunne rekvireres ved henvendelse til Tollerklubbens sekretær.

Stk. 6

Materiale til den ordinære generalforsamling kan hentes på Tollerklubbens hjemmeside.

§ 12 – Generalforsamling, Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed (decharge)
 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

samt oplysning om, at generalforsamlingsmateriale offentliggjort på Tollerklubbens hjemmeside kan rekvireres ved henvendelse til Tollerklubbens sekretær.

§ 13 – Generalforsamling, Afstemning

Stk. 1

Vedtagelser på den ordinære generalforsamling sker ved simpelt relativt stemmeflertal jf. dog stk. 3, samt §§ 17-18.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Stk. 2

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3

Vedtægtsændring kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Vedtages ændringsforslaget på generalforsamlingen, skal det udsendes til en skriftlig urafstemning blandt Tollerklubbens stemmeberettigede medlemmer.

Ved urafstemning kan ændringsforslaget vedtages ved simpel t relativt stemmeflertal, hvor blanke og ugyldige stemmer ikke medregnes.

Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

§ 14 – Generalforsamling, Ekstraordinær

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling finder sted,

 • når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
 • når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2

Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.

Indkaldelsen skal udsendes med mindst 3 ugers varsel til afholdelse af generalforsamlingen, som skal afholdes senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.

Stk. 3

Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

Stk. 4

Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.

§ 15 – Medlemsblad

Stk. 1

Tollerklubben administrerer og udgiver TOLLERBLADET.

Stk. 2

Bladet udkommer efter de af bestyrelsen fastsatte terminer. Der tilstræbes mindst 4 årlige udgivelser.

Stk. 3

Bladets spalter skal være åbne for alt, der måtte formodes at være af interesse for hundeejere i almindelighed og for tollerejere i særdeleshed.

§ 16 – Disciplinærsager

Stk. 1

Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKKs til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

Stk. 2

Sådanne disciplinære foranstaltninger består i:

 1. Tildeling af (A) Misbilligelse eller (B) Advarsel
 2. Frakendelse af kennelmærke
 3. Frakendelse af tillidshverv
 4. Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver
 5. Udelukkelse fra adgang til stambogsføring
 6. Eksklusion
 7. Nedlæggelse af avlsforbud

Tollerklubbens bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkt 1. i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKKs disciplinærnævn.

Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKKs love om disciplinære foranstaltninger.

Stk. 3

Når grundlaget for en disciplinærsag er til stede og en hurtig indgriben skønnes nødvendig, kan bestyrelsen indstille til DKKs bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKKs love § 28.

En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger – dog højst i 6 måneder.

§ 17 – Urafstemning

Stk. 1

Bestyrelsen kan vælge at sende ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved skriftlig urafstemning blandt Tollerklubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2

Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres i den medsendte kuvert til Tollerklubbens sekretær senest 14 dage efter udsendelsen, jf. dog § 8 stk. 7.

Stk. 3

Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og Tollerklubbens revisor skal være til stede, når kuverterne med stemmesedlerne åbnes.

Stk. 4

Forslagsstillere eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen af kuverterne og optællingen af stemmesedlerne.

§ 18 – Tollerklubbens opløsning

Stk. 1

Bestemmelse om Tollerklubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer.

Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.

Stk. 2

Bestemmelse om anvendelse af Tollerklubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

§ 19 – Ikrafttræden

Stk. 1

Ovenstående er vedtaget på Tollerklubbens generalforsamling den 10. februar 2018 og ved en efterfølgende urafstemning blandt Tollerklubbens medlemmer den 28. maj 2018.

Stk. 2

Vedtægterne er godkendt af DKK den 26. juli 2018 og træder i kraft i Tollerklubben fra denne dato.

Ved fortsat brug af denne side acceptere du brug af cookies samt sidens Privatlivspolitik. Læs mere

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close